Byggnader i hamnen

.Föreningens byggnader och anläggningar samt enskilda arrendeställen 

Föreningen äger följande anläggningar i hamnområdet (siffrorna hänvisar till  kartan till vänster (öppnas i separat fönster):

1. Salteriet 

16. Slipen (inklusive sjösättningsrampen på Langbjännesidan)

17. Östergrens/Åbergs bod
Rubricerade anordningar är fungerande och i gott skick. Nycklar till bommen vid sjösättningsrampen innehas, förutom av föreningen, av Vägverket, Räddningstjänsten och Länsstyrelsen. 

38. Frithiof Pelles bod, hyrs ut till medlem 

100. Magasinet Lanthamnen (utanför kartan). 
Dispositionsrätt enligt kommunstyrelsens beslut 81-04-01 och fullmäktigebeslut 81-05-11. Området är beläget på Ardre sockens samfällighet. 

101. Servicebyggnaden
Denna innehåller 2 toaletter, dusch samt 2 mindre utrymmen (städ & elcentral). Toaletter och dusch upplåtes mot självkostnadspris om 5:-/toalett och 5:-/dusch. Avgift erläggs i myntautomat.
Servicen tillhandahålls under säsong (maj - okt). 
Enskilda arrendeställen (arrendator och arrende publiceras ej): 

Köp, försäljning, överlåtelse och nybyggnad får endast ske till och uppföras av person, som varit medlem i minst 2 år och innehar båtplats i hamnen. Styrelsen kan i undantagsfall och om särskilda skäl föreligger ge dispens. 
Enskild bodägare/arrendator äger tillstånd att inneha endast en (1) bod/byggnad. 
Yrkesfiskare med fiskelicens kan efter godkännande av styrelsen erhålla dispens från ovan angivna regler.